ONURKENT SİTESİ YÖNETİM PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE- 1-KURULUŞ

Onurkent Sitesi, Yalıkavak Belediyesi tarafından onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre Muğla ili, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi, Gökçebel
Köyü, Kızılburun Mevkiindeki 863, 868, 871, 872, 875, 876 parseller üzerindeki 152 adet konut ve Gündoğan Belediyesi tarafından onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gündoğan Köyü Kızılburun mevkii 1084, 1085, 1087, 1088, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 parseller üzerindeki 292 adet konut olmak üzere anılan taşınmazlarda inşa edilmiş ve edilecek dubleks mesken niteliğinde olan 444 adet konut, eklentileri, iştirak halinde yararlanılan sosyal tesis ve kullanım alan ve üniteleri, altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri ve S.S. Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifine ait bulunan ve üzerinde diğer parseller (444 adet konut) lehine intifa veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlardan oluşur ve yasaların emredici hükümleri saklı kalmak üzere işbu "Onurkent Sitesi Yönetim
Planı"na göre yönetilir. Onurkent Sitesi Yönetim Planı S.S. Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifi ve diğer bağımsız bölüm malikleri arasında yapılmış bir
sözleşme niteliğindedir. İş bu yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır.

MADDE-2- AMAÇ VE KAPSAM

S.S.Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifine ait olup inşaat dışında bırakılmış yararlanma ve kullanma hak ve yetkileri 444 adet bağımsız bölüm lehine tahsis edilmiş olan taşınmazlarla, Kat Mülkiyeti Yasası gereğince üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiş bulunan anagayrimenkuller, inşaatı tamamlanmamış veya tamamlanacak olan toplam 444 adet bağımsız bölüm ve eklentileri bunların tamamı veya bir kısmını ortak kullanımına tahsis edilmiş yol, kanalizasyon, enerji nakil hatları, su kuyuları ve depoları, su izale hatları, trafo binaları, spor ve eğlence alanları, plajlar, arıtma tesisleri, idare binaları, market, kafe, büfeler, personel lojmanları, çok amaçlı sosyal tesisler, yüzme havuzu eklenti ve üniteleri ile ileride yapılacak tüm sosyal tesisler gibi iştirak halinde yararlanılan ortak tesisler ve yerler Onurkent Sitesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Onurkent Site Yönetimi Planının amacı Onurkent Sitesi içinde yaşayan, yararlanan veya çalışan kişilerin Onurkent Sitesi'nde dürüstlük kurallarına ve komşuluk hukukuna uygun bir şekilde yararlanmalarına ve Onurkent Sitesi içerisinde düzenli ve adil bir ortak yaşamı sürdürmelerini sağlamaktadır.Bu nedenle; Onurkent Site Yönetim Planı Onurkent Sitesi kapsamı içindeki bütün kat maliklerini, S.S.Bodrum onurkent Konut Yapı Kooperatifini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını, satış, bağış vs. gibi yolla iktisap edecek bütün şahısları, tüzel kişileri, sandık, dernek, vakıf gibi kuruluşları, kiracıları ve gayrimenkulü her ne şekilde olursa olsun kullanan herkesi bağlar. Bu şahıslar işbu Yönetim Planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadır. 

MADDE-3- TANIMLAR

İşbu Onurkent Site Yönetim Planına Göre;

a)TOPLU YAPI : S.S.Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifi tarafından Gündoğan ve Yalıkavak Belediyelerince onaylı yerleşim planına göre bu yönetim planının 1 ve 2. Maddelerinde sayılı parsellerde yapılmış konutlar, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder. Toplu Yapı bundan sonra bu yönetim planında "Onurkent Sitesi"olarak anılacaktır.

 b)ANA TAŞINMAZ : Bağımsız parseller üzerinde yer alan dubleks mesken asıflı bağımsız bölümlerin oluşturduğuyapı kümesidir. Onurkent Sitesinde 863-868-871-872-875-876 ve 1084-1085-1087-1088-1102-1103-1104-1105-1106-1107 1108 parsellerden müteşekkil 17(Onyedi) ana taşınmaz mevcuttur.

c) BAĞIMSIZ BÖLÜM : Tamamlanmamış veya tamamlanacak ve tümü kargir, başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince özel mülkiyete konu olan dubleks villalardan her biri "Bağımsız Bölüm"ü oluşturur.

d) BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİ : Konut, dükkan ve işyeri sahiplerini
belirler.

e) FAYDALANMA HAKKI : 17 ana taşınmazın bağımsız bölümleri ile Yalıkavak ve Gündoğan Belediyesince tasdikli vaziyet Planları ile bu bağımsız bölümlerde bahçe olarak kullanılmak üzere vaziyet planlarında çizgilerle ayrılmış kısımlar dışında kalan ortak yer ve tesisler üzerindeki faydalanma hakları "faydalanma haklarını" ifade eder.

f) EKLENTİ : Bir bağımsız bölüm mülkiyetinin dışında olup, doğrudan doğruya o bağımsız bölüme tahsis edilmiş olan yerler "Eklenti"leri oluşturur.

g) YARARLANILAN YERLER: Site içerisindeki anagayrimenkullerin ortaklaşa kullanımına tahsis edilmiş ve üzerinde bu amaçla 444 adet bağımsız bölüm lehine irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilmiş veya edilecek olan 1 ve 2. Maddede sayılmış bütün parsellerdeki taşınmazlar "İştirak Halinde Yararlanılan Ortak Yerler" (kısaca Yararlanılan Yerler) olarak adlandırılır.

h) ORTAK TESİSLER : Onurkent Sitesindeki gayrimenkullerden ve bağımsız bölümlerden yararlanan insanların su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme, ulaşım, yeşil alan, kır kahveleri, plaj, yüzme havuzu, spor ve diğer sosyal ve kültürel ortak ihtiyaçlarını karşılaya mahsus yer altı ve yer üstündeki tesisler "İştirak Halinde Yararlanılan Ortak Tesisler" (kısaca "Ortak Tesisler) olarak adlandırılır.

I) ORTAK YERLER : Sitede yalnız bir anagayrimenkul parselinin sınırları dahilinde kalan,Kat Mülkiyeti Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren, ortaklaşa kullanmaya, korunmaya veya faydalanmaya tahsis edilmiş bulunan yerler "Ortak Yerler"i meydana getirir.

i) PARSEL MALİKLERİ KURULU : Vaziyet planına göre her parselde
bulunan bağımsız bölüm maliklerinin oluşturduğu kurul "Parsel Malikleri Kurulu"dur.

MADDE 4-YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Yönetim Planının değişebilmesi için tüm bağımsız bölüm maliklerinin tam
sayısının beşte dördünün değişiklik yönünde oy vermesi şarttır. Ayrıca irtifak
ve/veya intifa haklarının veya ortak yerlerin ve eklentilerin niteliğini ve
mülkiyetini etkileyen bir değişikliğin yapılabilmesi de tüm irtifak hakkı sahiplerinin beşte dördünün oyu ile mümkündür.

İKİNCİ BÖLÜM

SİTE YÖNETİMİ VE
YÖNETİM ORGANLARI

MADDE-5- PARSEL KAT MALİKLERİ KURULU

Parsel Kat Malikleri Kurulu vaziyet planına göre o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur. Parsel Kat Malikleri Kurulu yılda bir kez toplanır. Bu toplantılarda parselle ilgili bütün konular görüşülür ve alınan kararlar Site Temsilciler Kuruluna yazılı olarak sunulur.

Kat Malikleri Kurulu parsel yönetiicisini seçer; seçilmiş yöneticinin çalışma raporunu inceler ve ibra edilmesine karar verir.

MADDE-6- PARSEL YÖNETİCİSİ

Parsel Kat Malikleri Kurulu kendi aralarından bir parsel yöneticisi seçer. Parsel yöneticisi en çok iki yıl için seçilebilir. İbra edilmeleri koşuluyla yöneticiler ard arda seçilebilirler.

MADDE-7- PARSEL KAT MALİKLERİ KURUL TOPLANTISI VE PARSEL YÖNETİCİSİNİN SEÇİMİ

Parsel Kat Malikleri Kurulu en geç Temmuz ayının birine kadar toplanarak
parselle ilgili sorunları görüşür ve karara bağlar. Bu toplantıda yönetici seçimini de yapar. Seçimde ayrıca bir yedek yönetici belirlenir. İlk toplantıda seçim yapılabilmesi için o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinin toplamının yarısından fazlasının toplantıya katılması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa on beş gün sonra yapılacak ikinci toplantıda toplantıya katılanların çoğunluk oyu ile seçim yapılır.

Seçim çağırısı seçimden en az on beş gün önce kat maliklerinin eline geçecek şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla bildirilir. (İlk toplantıda bunu S.S. Bodrum Onurkent Konut Yapı kooperatifi Yönetim Kurulu yapar). Bu bildiride toplantının gündemi de belirtilir. Toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce toplantıya katılanların çoğunluğu ile teklif edilen bir madde gündeme eklenir ve görüşülür.

Seçim için parsel kat malikleri kurulunca bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan divan heyeti belirlenir. Toplantıyı başkan yönetir.Kurulda konuşulanlar, alınan kararlar ve seçim aşamaları karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır. Parsel Kat Malikleri Kurulu dilerse kararları imzalama yetkisini Divan Üyelerine devredebilir. Kurul kararlarına katılmayan üye adını ve hangi karara neden katılmadığını belirten karşı oy yazısını tutanağa geçirtmek hakkına sahiptir. Seçim site içindeki uygun bir mekanda yapılır.

Bağımsız bölüm malikleri Parsel Kat Malikleri Kurulu toplantısında iştirak edemeyeceklerinde yerlerine bir vekil gönderebilirler. Bir kimse üçten fazla kişiyi temsil edemez. Vekil olacakların bağımsız bölüm malikleri arasından olmaları gerekmez. Ancak, bağımsız bölüm malikleri adına oy kullanacakların bu husustaki temsil yetkilerini geçerli bir belge ile ispat etmeleri gereklidir. Faksla veya fotokopi ile verilen vekaletnameler geçersizdir. Bir kişi üçten fazla ortağı temsil edemez. Ehliyetsiz bağımsız bölüm maliklerinin yerine kanuni veli veya kanuni vasi'si iştirak edebilir. Alınacak karar kendisini ilgilendiren bağımsız bölüm maliki görüşmelere katılabilir, ancak o konu hakkında oy kullanamaz.

Sitede birden fazla bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber bir kişinin sahip olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, bir parselde sahip olacağı oy sayısı, o parseldeki bütün oyların yüzde beşinden fazla olamaz. Oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, onları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder.

Bağımsız bölüm malikleri tüzel kişi ise oylarını, yasa ve/veya ana sözleşmelerine göre tüzel kişiyi temsile yetkili olan gerçek kişi veya kişiler marifetiyle veya onlar tarafından tüzel kişi adına verilmiş yazılı vekaletname ile yetkili kılınmış vekil eliyle kullanabilir.

MADDE-8- PARSELYÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ

Parsel Yöneticisinin Görevleri Şunlardır :

a. Site Yönetim Kurulunun Parsel sakinleri ile haberleşmesini sağlamak

b. Ortakların kooperatife ve Site Yönetim Kuruluna karşı yükümlülüklerini
yerine getirmelerini sağlamak

c. Parselde ve Bağımsız Bölümlerde mevcut veya meydana gelebilecek arızaların giderilmesi hususunda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek

d. Parselin ve Sitenin korunması için parsel sakinleri ve site Yönetim Kurulu arasında işbirliği ve uyumu sağlamak

e. Kendi parselini ilgilendiren konularda parsel sakinleri ile görüşüp gerekli kararları almak, düzenli defter tutmak ve bu defteri kendisinden sonra gelecek yöneticiye teslim etmek

f.  Sitenin ortak giderlerinden su, elektrik ve işletme giderlerini kapsayan site aidat  tutarlarının sakinlerce zamanında ödenmesini sağlamak

g. Siteye ait herhangi bir borcunu ödemeyen ortağa 10 günlük bir ihtarname
çekmek, buna rağmen ödeme yapılmamışsa durumu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek

h. Yönetim Planına aykırı davranan ortağı bu konuda uyarmak; sonuç alınamazsa durumu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek

i.  Parselde oturan kiracıların ortak yaşama uymasını ve sitenin huzurunu sağlamaya çalışmak. Bu konuda çözemediği sorunları Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek

j.  Kooperatif Yönetim   Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda çalışmak

MADDE-9- SİTE (TOPLU YAPI) TEMSİLCİLER KURULU

Site içerisindeki bütün parsel yöneticileri seçimi tamamladıktan en çok bir hafta sonra yöneticiler toplanarak ,Site (Toplu Yapı) Temsilciler Kurulunu oluşturur.

Site Temsilciler Kurulunda her parsel yöneticisinin parseldeki bağımsız bölüm sayısı kadar oy oranı ile temsil yetkisi vardır. Her türlü kararda ve seçimde bu oy oranı gözetilir. Site Temsilciler Kurulu çoğunluk sağladığı ilk toplantıda site Yönetim Kurulunu ve Denetçiyi seçer.

MADDE-10- SİTE (TOPLU YAPI) TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREVLERİ

Site (Toplu Yapı) Temsilciler Kurulu sitenin en üst karar organıdır. Ana taşınmazların ve sitenin yönetilmesinden veya kullanılmasından dolayı bağımsız bölüm malikleri arasında veya bunlarla yönetici veya denetçi veya Site Yönetim
Kurulu veya yönetici-denetçi arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar Temsilciler Kurulunca çözülür ve karara bağlanır, yapılır.

Site (Toplu Yapı) Temsilciler Kurulunun görevleri şunlardır :

  a. Site Yönetim Kurulunu ve Denetçiyi ve yedeklerini seçmek,

  b. Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak,

  c. Gelecek döneme ait iş programı ve tahmini bütçe tasarısını, site yöneticilerine ve       denetçilere verilecek huzur hakları ile ortakların ödeyecekleri aidatları tespit etmek,

  d. Yönetim Kurulunun geçmiş dönemdeki masraflarını incelemek ve onaylamak

  e. Yönetim Kurulunu ve denetçiyi ibra etmek

  f. Gerektiğinde önceden gündemde belirtilmek ve toplantıdan önce üyenin
bilgilendirilmiş olması koşulu ile bu yönetim planında belirtilmiş çoğunlukla Yönetim Planında değişiklikler, ekler veya çıkarmalar yapmak

  g. Ortak gider paylarını (aidat) ödemeyen üyelere uygulanacak gecikme tazminatı oranını belirlemek

  h. Yasalarla ve bu yönetim planı ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek 

MADDE-11- SİTE (TOPLU YAPI) TEMSİLCİLER KURULUNUN KARARLARI

Tüm bağımsız bölüm malikleri ile bunların külli ve cüz'i halefleri, site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, site (toplu yapı) temsilciler kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. İştirak halinde yararlanılan ortak yerler ve tesisleri ve yararlanılan yerlerin kullanılmasından, yararlanılmasından veya yönetiminden dolayı bağımsız bölüm malikleri veya bunlarla site Yönetim  Kurulu veya Denetçiler arasında veya Site Yönetim Kurulu ile Site Denetim Kurulu arasında çıkacak anlaşmazlıklar Site Temsilciler Kurulu tarafından çözülür ve karara bağlanır. Parsel Yöneticileri ile Site Yönetim Kurulu üye ve denetçilerinin normal yönetim kurulu giderlerine katılıp katılmayacağı veya ne oranda katılacakları veyahut kendilerine bir ücret verilecekse bunun miktarı Site Temsilciler Kurulu tarafından kararlaştırılır. Site Temsilciler Kurulu tarafından verilmiş bulunan kararlar ancak Site Temsilciler Kurulu veya mahkemelerce değiştirilebilir. Tüm bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerden herhangi bir sebeple yararlananlar,zilyetler ve onların halefleri, Yönetim ve Denetim Kurulları bu kararlara uymakla yükümlüdür. Site Temsilciler Kurulu işbu yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu hilafında karar alamaz.

Bir konu hakkında çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı konuya ilişkin daha önceden verilmiş bir karar varsa kural olarak o karara uygun olarak çözülür.
MADDE-12- SİTE (TOPLU YAPI) YÖNETİM KURULU

Site temsilciler kurulu kendi arasından veya kendi arasında bulunmayan kat
malikleri arasından üç kişilik bir Yönetim kurulu ile bir denetçi seçer. Yönetim Kurulu Başkanı bu seçimde belirlenir. Yönetim Kurulu en çok iki yıl için seçilir. İbra edilmek koşuluyla yönetim kurulu üyeleri ve denetçi ard arda seçilebilirler. Seçimde ayrıca iki yedek yönetim kurulu üyesi ile bir denetçi de belirlenir.

Yönetim Kurulu en az her üç ay içerisinde bir kez toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri eşit oy hakkına sahiptir ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Karara katılmayan üye dilerse karşı oy gerekçesini karar defterine yazdırır.

Yönetim Kurulu üyelerinden birisi herhangi bir nedenle görevinden ayrılırsa sırası ile yedek üyeler göreve çağrılırlar. Ard arda üç oturuma mazeretsiz katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin görevi kendiliğinden sona erer ve yerine yedek üye çağrılır.

MADDE-13- SİTE (TOPLU YAPI) YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ

Site Temsilciler Kurulunun toplantısında parsel yöneticilerinin temsil ettikleri oy oranı dikkate alınarak tüm kat maliklerinin sayısının yarısından fazlasının temsil edilmesi şartı aranır. Seçim için Site Temsilciler Kurulunca bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan divan heyeti belirlenir. Toplantıyı başkan yönetir. Seçimde her aşamada parsel yöneticilerinin temsil ettikleri oy oranı hesaplanır ve değerlendirilir. Kurulda konuşulanlar alınan kararlar ve seçim aşamaları karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imzalanır. Kurul kararlarına katılmayan üye adını ve hangi karara neden katılmadığını belirten karşı oy yazısını tutanağa geçirtmek hakkına sahiptir. Gerektiğinde Temsilciler Kurulu, Yönetim Kurulunun, Yönetim Kurulu Başkanının veya Deneticinin daveti veyahut Temsilciler Kurulu üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda, toplantının sebebi ve gündemi yazılı olarak, toplantı tarihinden en az 15 gün önce taahhütlü mektupla Temsilciler Kurulu üyelerine bildirilir. Olağanüstü toplantıda Gündem dışında bir şey görüşülemez. Olağanüstü toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamaz. Yeni bir olağanüstü toplantı için en az altmış gün geçmesi gerekir.

Site Temsilciler Kurulu kararları tüm maliklere ve gerekiyorsa, bağımsız bölümlerde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara site yönetim kurulu tarafından duyurulur.

MADDE-14- SİTE (TOPLU YAPI) YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Site Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Site Temsilciler Kurulu tarafından verilen kararları uygulamak

    b) Siteyi kamu kurum ve kuruluşlarına ve 3. Şahıslara karşı temsil etmek

    c) Ortak alanların işletilmesini sağlamak, su, elektrik ve benzeri giderleri karşılamak

    d) İştirak halinde yararlanılan ortak yerler ve tesislerin; ortak alanların amacına uygun olarak kullanılmak, işletilmek, yönetilmek, korunmak, temizlenmesi, bakım ve onarımı için gerekli tedbirleri almak iş ve işlemlerin
gerektirdiği sözleşmeleri yapmak,   

     e) İştirak halinde yararlanılan ortak yerler ve tesisleri sigorta ettirmek

     f)  İşletme projesine göre ortak gider ve avans toplamak, yönetimle ilgili
diğer bütün ödemeleri kabul etmek yönetim dolayısı ile oluşan borçları ödemek

    g) Sitenin tümünü ilgilendiren tebligatı kabul etmek, verilmesi gereken cevapların ve yapılması gereken itirazların zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak

    h) İştirak halinde yararlanılan ortak yerler ve tesisleri ilgilendiren konularda bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybolmasına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak

    i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen bağımsız bölüm maliklerine ve diğer sorumlulara karşı zamanında dava ve icra takibi yapılmasını ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesini sağlamak

    j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak veya gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada hesap açtırmak,

    k) Gündemi belirlemek sureti ile Site Temsilciler Kurulunu olağan ve
gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak 

   l)   Sitenin ortak hizmetlerinin görülmesi için Site Temsilciler Kurulu tarafından belirlenen site müdürü, muhasebeci,bekçi, bahçıvan, sekreter, tesisatçı, teknisyen, geçici ve daimi işçi ile memur gibi kadrolara personel almak, onlarla hizmet sözleşmeleri bağıtlamak ve lüzumunda fesh etmek, hizmet erbabını sevk ve idare etmek, denetlemek, çalışma hayatını ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre işverene ait yetkileri  kullanmak ve yükümlülüklerin
yerine getirilmesini sağlamak,

  m) Site güvenlik ve huzurunun sağlanması, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmesi, site içi ulaşım, haberleşme, çöp toplama, alışveriş gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gereken tedbirleri almak,

  n)  Site Temsilciler Kurulu tarafından öngörülmüş nisaplara ve esaslara uyularak verilmiş olan kararlar çerçevesinde site ortak hizmetlerinin bir kısmının veya tamamının istisna  akdi ile gerçek veya tüzel kişi veya daha fazla müteahhide yaptırmak; bu işlerle ilgili sözleşmeleri yapmak, imzalamak, denetlemek ve istihkakları ödemek,

   o)  Site Temsilciler Kurulu tarafından belirlenmiş ilkelere uyularak verilmiş kararlar mevcutsa bu kararlar çerçevesinde site ortak yer ve tesislerini kiraya vermek, kira sözleşmelerini bağıtlamak, kiralayanın kiralama şartlarına riayetini sağlamak üzere gözetim ve denetim yapmak, 

  p) Yukarıda sayılan tüm görevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan
gideri hesaplayarak bütçe taslağını hazırlamak ve buna bağlı olarak ortakların ödeyeceği aidatı tespit etmek, bütçe taslağını ve aidat miktarını Temsilciler Kuruluna sunmak ve onaylanan bütçeyi uygulamak,

  r)  Parsel Kat Malikleri Kurullarının toplantılarının eşgüdüm içerisinde yapılmasını sağlamak,

  s) Burada sayılmayan, ancak niteliği itibarı ile site yönetim Kurulunun görevleri arasında yer alacak bütün diğer işlemleri yapmak.

MADDE-15- DEFTER TUTULMASI VE SAKLANMASI

Parsel Malikleri Kurulu, site Temsilciler Kurulu ve site yönetim kurulu toplantılarında alınan bütün kararlar (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaralı ve her sayfası noter mührü ile tasdikli ayrı birer deftere usulüne göre yazılır ve imza altına alınır.

Site Yönetim Kurulu genel kabul görmüş muahsebe kurallarına göre gelir ve
giderlerin, alacak ve borçların ve site demirbaşlarının kaydına mahsus  (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaralı ve her sayfası noter mührü ile tasdikli yeteri kadar defter tutmaya ve bu defterlere kaydı yapılan hususların dayanağını oluşturan belgeleri ile diğer evrakı saklamaya zorunludur.

Gerek bu defterler gerekse Site Temsilciler Kurulu kararları ve Site Yönetim Kurulu kararlarının kaydına nahsus defterler her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde Yönetim Kurulu tarafından notere kapattırılır.

MADDE-16- SİTE YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU

Site Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumludurlar. Site Temsilciler Kuruluna elde edilen gelirin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür.

MADDE-17- SİTE DENETÇİSİNİN SEÇİLMESİ VE ÇALIŞMASI

Site denetçisi Site Temsilciler Kurulu tarafından, kat malikleri arasından seçilir. Site Temsilciler Kurulu ayrıca bir kişiyi de yedek denetçi olarak seçer. Denetçi herhangi bir nedenle görevinden ayrılırsa, Yönetim Kurulu yedek üyeyi göreve davet eder. Site denetçisi Site Yönetim Kurulunun görev süresine bağlı olarak bir ya da iki yıllığına seçilir.

Site Denetçi raporları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaralı ve her sayfası noter tasdikli bir deftere yazılarak, altı denetçi tarafından imzalanır. Site Denetçisi ilke olarak üç ayda ayda bir hesap denetlemesi yapar ve sonuçlarını Site Temsilciler Kuruluna rapor halinde sunar. Site Temsilciler Kurulu gerekli görürse Yönetim Kurulu hesaplarını ayrıca dışardan bir uzmana incelettirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAĞIMSIZ BÖLÜM
MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE-18- BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAKLARI

Bağımsız bölüm malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Kat
Mülkiyeti Kanunun ve işbu Yönetim Planının saklı tuttuğu hükümler dışında,
Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir; bağımsız
bölümlerini bizzat kullanabilecekleri gibi site sakinlerinin huzurunu bozmayacak, yasalara ve işbu Yönetim Planına uyarak ve bunlara uymayı kabul edecek kişilere kiraya verebilirler. Bağımsız Bölüm malikleri, kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kaymak kaydıyla, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkileri kullanma hakkına sahiptirler.

Bağımsız Bölüm Malikleri, Belediye ve İmar mevzuatına, yapının dış estetiğine, Onurkent sitesinin genel mimarisine, tesisat projelerine aykırı olmamak ve diğer kat maliklerine zarar vermemek, onların kullanma haklarını ihlal etmemek, Yönetim Planındaki men edici hususlar dışında kalmak ve işbu yönetim planı ile zıtlık yaratmamak kaydıyla, masrafları kendilerine ait olmak üzere, kendi bağımsız bölümleri içinde diledikleri değişiklik ve yenilikleri yapmakta serbesttirler.

Bağımsız bölüm malikleri çatıyı yükseltmemek koşulu ile çatı katında diledikleri tadilatı yapabilir, pencereleri büyütebilir ve çatı katını ikamete elverişli hale getirebilirler.

Bağımsız Bölüm malikleri Onurkent Sitesi içerisindeki tüm bağımsız bölüm malikleri ile birlikte Sitedeki tüm ortak yerlere ve tesislere iştirak halinde mülkiyet hükümlerine göre maliktirler.Gerek bu yerlerden ve gerekse  irtifak ve intifa hakkı tesis edilen yerlerden yasalara ve işbu yönetim Planına uygun bir şekilde eşit kullanma ve yararlanma hakkına sahiptir. Bu yerlerle ilgili mülkiyet, Onurkent Sitesi içerisindeki tüm bağımsız bölümler lehine tesis edilmiş veya edilecek olan irtifak veya intifa hakları terkin edilmez, bağımsız bölümlerden ayrı olarak satılamaz, herhangi bir surette devir ve temlik olunamaz, başka bir hakla sınırlandırılamaz, bunların tahsis gayesi değiştirilemez.

Bağımsız bölümün herhangi bir surette devir veya intikali, kendiliğinden bu
yerler üzerindeki irtifak ve yararlanma hakkının ve S.S. Bodrum Onurkent konut Yapı Kooperatifi üyeliğinin de devir veya intikali sonucunu doğurur.

MADDE-19-BAĞIMSIZ  BÖLÜM  MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Vaziyet planına göre Onurkent Sitesi içinde kalan bağımsız bölümlerini, eklentileri, ortak yerleri, ortak tesisleri ve bağımsız bölümleri iştirak halinde yararlanması için bağımsız bölümler lehine irtifak veya intifa hakkı tesis edilmiş olan (yararlanılan) yerleri kullanırken veya yararlanırken dürüstlük ve iyi komşuluk kurallarına uymak, diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek hareketlerden, yasalara ve işbu Yönetim Planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadır.

Bağımsız bölüm malikleri için konmuş bulunan tüm yükümlülükleri, bölüm
kiracılarını ve bu bağımsız bölümleri herhangi bir sebeple kullanan herkesi ve
zilyet olanları da bağlar. Bağımsız bölümlerden herhangi bir surette faydalananlar veya onlara zilyet olanlar bağımsız bölüm maliklerinin yükümlülüklerinden, bağımsız bölüm malikleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.  

Bağımsız bölüm malikleri, kiracılar ve bağımsız bölümlerden herhangi bir
sebeple yararlananlar özellikle aşağıdaki hususlara uymak zorundadır:

           a) Bağımsız bölümlere tahsis edilmiş bulunan bahçelerin bakımı sadece bağımsız bölüm maliklerinin yükümlülüğünde olup, sürekli olarak bakımlı ve temiz olarak korunacak; sınırlarında çevre düzenleme projesine aykırı değişiklikler yapılmayacak. Site yönetiminin yazılı izni olmaksızın mevcut ağaç ve bitkiler yok edilmeyecektir.Bahçe düzenlemelerinin komşu malikleri rahatsız etmeyecek ve konutlarının güneş ve deniz manzarasından faydalanmasını engellemeyecek şekilde olması gerekir.  

           b) Eğer bağımsız bölüm maliki Parsel Yöneticisi tarafından yazılı bir uyarıya rağmen üç hafta içinde bahçesini bakımlı ve temiz bir hale getirmezse Parsel Yöneticisi durumu Site  Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Site Yönetim Kurulu beş günlük ikinci bir uyarıdan sonra bahçede gerekli bakım ve temizliği yaparak masrafları bağımsız bölüm malikinden talep eder. Bağımsız bölüm maliki, bu masrafları talep tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde ödemek zorundadır ve bahçesine girildiği için hiçbir kişi ve kuruluşu sorumlu tutamaz

          c) Bağımsız bölümlerin bahçesine baraka, sabit veya geçici tesis yapılamaz. Yönetim tarafından yapılacak yazılı uyarıya rağmen söz konusu yapı 7 gün içerisinde yıkılamadığı takdirde masrafı bağımsız bölüm malikine ait olmak üzere bu gibi yapılar Yönetim tarafından yıktırılır.

          d) Bağımsız bölüm malikleri, bütün kat maliklerinin onayını almadıkça Sitenin ortak yerlerinde, yararlanılan yerlerde ve ortak tesislerde inşaat, onarım ve tesisler ile beyaz dışında dış badana ve boya yapamazlar, beyaz dışında kaplatamazlar, balkonlarının, teraslarının, bacalarının rengini değiştiremezler.

          e) Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerinin dış cephe boya ve kapılarında renk ve malzeme değişikliği ile binanın mimar, özelliğini bozacak eklenti ve değişiklik yapamazlar. Site Temsilciler Kurulunca alınacak karar ve site yönetim kurulunun  yazılı izni olmadıkça, bağımsız bölümü içinde eklenti ve su deposu yapamaz.

          f) Bağımsız bölüm malikleri Site Yönetiminin yazılı izni olmadıkça, bulundukları yapının ön arka ve yan cephelerine, bağımsız bölümlerinin pencere, balkon ve teraslarına, binanın dışarıdan görünebilir yerlerine dışarı sarkan reklam amaçlı levha ve tabela asamazlar.

         g) Bağımsız bölüm malikleri tüm anagayrimenkullerin, eklentilerin, ortak yerlerin, iştirak halinde yararlanılan yerlerin ve tesislerin güzelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak bu yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

         h) Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi biri veya birkaçı münferiden ve/veya müştereken hareketle Sitedeki bütün bağımsız bölüm maliklerinin yazılı rızası olmadıkça, eklentilerde, anagayrimenkullerin ortak yerlerinden ve iştirak halinden yararlanılan yerlerde ve tesislerde konut, otel, motel ve benzeri konaklama yerlerini inşa edemez veya ettiremez.

        i)    Her bağımsız bölüm maliki, anagayrimenkullere, diğer bağımsız, ortak yerlere ve iştirak halinde yararlanılan ortak yerler ve tesislere, kusuru ile verdiği hasardan dolayı diğer bağımsız bölüm maliklerine karşı sorumludur.

MADDE-20- GENEL GİDERLERE KATILMA

Bağımsız Bölüm Malikleri Onurkent sitesinin bakım, onarım, koruma, sigorta
primleri, yönetim ve denetim aylığı gibi genel giderlerine ve giderler için toplanacak avansa, arsa payına bakılmaksızın eşit olarak katılmakla yükümlüdür.

Bağımsız Bölüm Malikleri ortak yer, iştirak halinde ortak yerler ve tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısı ile bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Ortak Gider (aidat) veya avans payını ve gecikme tazminatını ödemeyen bağımsız bölüm maliki hakkında, diğer bağımsız bölüm maliklerinden her biri veya parsel yöneticisi, veyahut Site Yönetim Kurulu tarafından bu Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki,
ödemede geciktiği günler için Site Temsilciler Kurulunun belirlediği oranda
gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.


Parsel yöneticisi veya Site Yönetim Kurulu, ortak gider veya avans payının
tamamını ve gecikme tazminatını ödemeyen kat malikinin ve/veya onun bağımsız bölümünde oturanların bu borçlar ödeninceye kadar ortak hizmet ve tesislerden yararlanmasını durdurmaya yetkilidir.

MADDE-21- ELEKTRİK VE SU KULLANIMI

Elektrik dağıtımı ile görevli kuruluştan her bağımsız bölüme sayaç takılması sağlanıncaya kadar bağımsız bölüm malikleri kontrol sayacından saptanacak elektrik tüketim bedellerini süresi içinde Site Yönetimine ödemekle yükümlüdür.

Bağımsız bölüm malikleri bağımsız bölümlerindeki su tüketiminin ölçülmesi için uygun nitelikte sayaç taktırmak ve belirlenecek tarifeye göre su tüketim bedellerini süresi içinde Site Yönetimine ödemekle yükümlüdür. Bağımsız bölümlere bağlı alanlarda temizlik, bahçe sulaması, araç yıkaması gibi su tüketiminde tasarruf sağlayıcı önlemlere aykırı davranılamaz. SiteTemsilciler Kurulunun belirlediği ölçülerin dışında su deposu yaptırılamaz, yapılmış olanların şebeke ile ilgisi kesilir.Elektrik tüketim bedelinin süresi içinde ödenmemesi durumunda ilgili kuruluşça uygulanan gecikme faizi uygulanır. Su tüketim bedelinin süresi içinde ödenmemesinde ise Site Temsilciler Kurulunca belirlenecek gecikme  faizi tahakkuk ettirilir. 

MADDE-22- İŞLETME PROJESİNİN (BÜTÇENİN) YAPILMASI

Site Yönetim Kurulu, her yıl, Temsilciler Kurulu Toplantısına sunulmak üzere Site İşletme Projesini (Bütçeyi) hazırlar. (İlk toplantıda bu görevi S.S. Bodrum onurkent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu yapar) Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan işletme projesi (bütçe) taslağında, bir yıllık süre içerisinde tahmini giderler, yapılacak işlerin tutarları ile bu giderleri karşılamak üzere, her bağımsız bölüm malikinin, arsa büyüklüğüne bakılmaksızın ödeyeceği aidat miktarı belirtilir. Taslak Kurulun oyları ile kesinleşir.

İşletme projesinde ayrıca site yönetim kurulunca ihtiyaç halinde talep edeceği avans miktarı ile bu avansı toplamaya yetki verilmesi Temsilciler Kurulu'nun onayına sunulur.

MADDE-23- ORTAK GİDERLERİN TEMİNATI

Kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı veya geçici bir şekilde bir bağımsız bölümden faydalananlar, bağımsız bölüm malikince yazılı bildirimde bulunulmadığı takdirde, ortak gider ve avanspayından öncelikle bağımsız bölümde oturan sorumludur. 2. derecede bağımsız bölüm maliki müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bağımsız bölümün ortak gider veya avans payı, bağımsız bölüm sahibinden ve/veya o paydan müştereken ve müteselsilen sorumlu olanlara tebligat yapılmasından itibaren 10 gün içerisinde ödenmezse Yöneticinin veya Yönetim
Kurulunun yazılı istemi ile borç tutarı için bağımsız bölüm maliklerinin lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir.

MADDE-24- İZİN ZORUNLULUĞU

Bağımsız bölüm maliki, diğer bir bağımsız bölümde veya ortak alanlarda meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması için gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. Onarım veya yeniden yapım için bağımsız bölümün içinden veya
dışından yararlanmak gerekiyorsa o bölümün maliki veya kullanıcısı buna izin vermeye zorunludur.

Ancak bu izin yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal tazmin etmekle yükümlüdür. İzin ortak alanlarla ilgili bir onarımı ilgilendiriyorsa bu zararı Site Yönetim Kurulu karşılar.

MADDE-25- YASAK İŞLER

Bağımsız bölüm malikleri ve bağımsız bölümlerden kiracı veya herhangi bir sıfatla faydalanan kişiler kendi bağımsız bölümlerini, eklentileri, iştirak halinde yararlanılan yerleri ve tesisleri ve ortak yerleri kullanırken ayrıca aşağıdaki yasaklara uymakla yükümlüdürler:

     a) Bağımsız bölüm malikleri bağımsız bölümlerini kumarhane, randevuevi veya bunların benzeri ahlak ve adaba aykırı yerler, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri, çarşı gibi yerler; hastane dispanseri, klinik, poliklinik, ecza labaratuarı gibi müesseseler olarak kullanamazlar. Bağımsız bölüm malikleri tarafından buna aykırı olarak yapılmış bulunan sözleşmeler hükümsüzdür. Anlaşmazlık halinde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri geçerlidir.

   b)  Bağımsız bölümlerin içinde ara duvar yıkmak gibi önemli tadilatlar  yaptıracaklar kat malikleri Site Yöneticisi veya Yönetim Kuruluna başvurarak öncelikle proje onayı almak zorundadırlar. Ancak, statik projesine aykırı olmayan, sitenin bütünlüğünü ve görüntüsünü bozmayan, komşu bağımsız bölümlerin manzarasını ve kullanım haklarını kısıtlamayan onarım ve tadilatlara izin verilebilir. Aksi takdirde parsel yöneticisi veya Site Yönetim Kurulu bu tür onarım ve tadilatları durdurur, eski hale getirir ve bundan doğacak her türlü hasar ve masraf sebep olan bağımsız bölüm maliki veya bağımsız bölümü kullanan tarafından karşılanır.

     c) Bağımsız bölüm malikleri, kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak veya yararlanılan yerlere özel eşyalarını bırakmazlar ve arabalarını park edemezler.

     d) Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa tebligat adreslerini, bu adreslerdeki değişiklikleri en geç 15 gün içinde Parsel Yöneticisine veya Site Yönetim Kuruluna bildirirler. Tebligat adreslerini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin yönetimde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

     e)  Bağımsız bölüm malikleri, bağımsızbölümlerini kiraya verecek veya başkalarını her hangi bir sebeple kullandıracak ise, bu hususu kiraya vermeden veya kullandırmadan en az 7 gün önce, Yönetim Planının bir kopyasını kendilerine bildirecek ve kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturacak olan kişilerin tamamının ad, soyad ve iş adreslerinin yazılı olarak Parsel Yöneticisine veya Site Yönetim Kuruluna bildirmeye mecburdurlar. Aksi takdirde Parsel Yöneticisi veya Yönetim Kurulu bu şahıslara ortak yerlerden, ortak tesislerden ve yararlanılan yerlerden faydalanma imkanı tanımayacaktır. Bağımsız bölümden kiracı olarak veya diğer bir sebeple bir başkasının  yararlanmakta olması, bağımsız bölüm malikinin ortak gider avans payını ödeme zorunluluk ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

      f) Bağımsız bölüm malikleri sadece bağımsız bölümlerinde ve eklentilerinde, başkalarını rahatsız etmemek kaydı ile sadece kedi, köpek kuş ve balık gibi evcil hayvanlar besleyebilir. Bu hayvanların plajlara, lokantalara ve diğer müşterek tesislere götürülmesi yasaktır. Parsel Yöneticisi veya Site yönetim Kurulu, sorun çıkaran veya başkalarını rahatsız eden hayvanların site dışına çıkarılmasını isteyebilir. Bu gibi hallerde bağımsız bölüm malikleri veya bağımsız bölümde oturanlar Yöneticinin veya Yönetim Kurulunun kararlarına karşı en geç 3 gün içerisinde uymak zorundadırlar. Aksi takdirde, bu gibi hayvanlar tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere Site Yönetimi tarafından site dışına çıkarılır. Bağımsız bölüm malikleri ve bağımsız bölümlerde oturanlar Site Yönetiminin bu yetkilerini peşinen kabul eder. 

      g) Bağımsiz bölüm malikleri, bağimsiz bölümlerden kiracı veya başka sıfatlarla yararlananlar ve misafir otomobillerini ancak  Site yönetiminin tespit edeceği yerlere park edebilir. Belirlenen yollar ve yerler dışında araç kullanılamaz ve park edilmez.

        h) Plajlara, yüzmeye tahsis edilmiş bulunan yerlere yüzme kıyafeti ile girilir; plajda motor veya tekne kullanılmaz, balık avlanmaz, köpek getirilemez, plajdan yararlananları rahatsız edici davranışlarda bulunulamaz, plajlardaki duşlar kullanılırken sabun veya şampuan gibi denizi kirleten kimyasal maddeler kullanılamaz; denizi ve çevreyi kirleten her türlü maddenin denizi ve çevreyi kirletecek şekilde kullanılması, herhangi bir şekilde bırakılması veya dökülmesi yasaktır.

        i)   Bağımsız bölümlerde diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edilemez, gürültülü hareketlerde bulunulamaz, gecenin ilerleyen saatlerinden sonra televizyon, radyo, teyp ve benzeri cihazlar komşuları rahatsız edecek şekilde kullanılamaz.

         j)  Site Yönetim Kurulunun yazılı izni olmadan ortak yerlerde, iştirak halinde yararlanılan yerlerde hiç bir toplantı düzenlenemez. Gerek bu gibi yerlerde yazılı izin üzerine yapılan toplantılar ve gerekse bağımsız bölümlerde nişan, düğün gibi istisnai sebeplerle düzenlenecek toplantılarda diğer bağımsız
bölümmaliklerince sakinlerinin rahatsız olmaması için azami gayret gösterilecek
ve bu gibi toplantılar gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdirilecektir.

   k) Bağımsız bölümlerde, eklentilerde ve ortak yerlerde içerisinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulundurulamaz.

   l) Kaloriferin yanması, bahçelerin sulanması, çevre ve temizlik konularında Belediyelerce, Çevre Müdürlüklerince ve diğer resmi mercilerce yapılmış bulunan düzenlemelere, Site Yönetim tarafından konmuş bulunan esaslara uyulur.

    m) Vaziyet planı ile bağımsız bölümlere bahçe olarak kullanılmak üzere gösterilen alanlar sadece bahçe olarak kullanılabilir. Teraslama duvarları yapılabilir, bahçe alanına en fazla 8 (sekiz) metrekareyi geçmeyen yanları açık
ahşap kameriye dışında bir şey yapılamaz. Bahçelerde küçükbaş, büyükbaş veya
kümes hayvanı beslenemez.

MADDE-26- BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ

Bağımsız bölüm maliklerinden hiç biri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar suretiyle diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar o kat malikinin bağımsız bölümünün üzerindeki mülkiyet hakkının Kat Mülkiyeti Kanunun 25. Maddesi uyarınca kendilerine devredilmesini isteyebilirler.

Aşağıdaki durumlarda çekilmezlik hali, her halde mevcut farz edilir.

     a) Bağımsız bölüm malikinin ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödememesi yüzünden iki takvim yılı içinde üç defa icra takibi veya dava açılmasına sebep olması,

     b)  Kat mülkiyeti Yasasına 33 üncü maddesi gereğince hakim tarafından verilen karara rağmen, bu yasada veya bu yönetim planında yazılı borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekle devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi,

     c)  Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

MADDE-27-YETKİLİ MAHKEME

İşnu Yönetim Planı ile ilgili her türlü hukuki ihtilaf, Bodrum İlçesi Mahkemelerinde çözümlenecektir.

MADDE-28- YÜRÜRLÜK

Onurkent Sitesi, bu madde dahil toplam 28 kalıcı ve 4 geçici maddeden oluşan işbu yönetim planı ile yönetilir. Yönetim Planında yazılı olmayan hususlarda  kat Mülkiyeti Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri geçerlidir.

Bu yönetim planı Tapu Kütüğüne kayıt ve tescilinden itibaren geçerlilik kazanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

S.S.Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifi tasfiye oluncaya kadar işbu Yönetim Planının aşağıdaki geçici hükümleri öncelikle uygulanır. Geçici maddeler ile diğer maddeler arasında bir çelişki olması durumunda geçici
maddeler geçerlik kazanır.

GEÇİCİ MADDE 1- Parsel Malikleri Kurulu ve Site Temsilciler Kurulu oluşturuluyuncaya ve ilk toplantısını yapıncaya kadar bu yönetim planı, S.S. Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu veya tasfiye kurulu tarafından uygulanır...

GEÇİCİ MADDE 2- Geçici madde 1 de belirtilen süre içerisinde bu yönetim planının uygulanmasının denetiminden S.S. Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifi denetim kurulu yetkili ve sorumludur.

GEÇİCİ MADDE 3-  İşbu Yönetim Planında bahsi geçen parsellerde kat maliki olan şahısların kat malikliği S.S. Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifinin tahsisi ile gerçekleşmiştir. Kat mülkiyetinin kuruluş anında tüm kat malikleri S.S.Bodrum Onurkent Konut Yapı ooperatifi'nin ortağıdır. S.S. Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifi, tüzel işiliği ortadan kalkıncaya kadar, işbu yönetim planına tabi parsellerde  bağımsızbölüm malikliğinin devrine ilişkin akitlerde, satıcı sıfatındaki SS.Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifindeki ortaklığını da alıcıya dvretmiş ve alıcı da bağımsız bölüm malikliği ile birlikte s.S. Bodrum Onurkent onut Yapı Kooperatifi ortaklığını devir almış sayılır. Başka bir anlatım ile apuda yapılacak bağımsız bölüm devrini içerir akitler aynı zamanda S.S.BodrumOnurkent Konut yapı Kooperatifi ortaklığının devrini de içerdiğini işbu yönetimplanına taraf olan kat maliklerince ve alıcı sıfatını taşıyan yeni maliklercekabul ve taahhüt edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE-4- Geçici 3. Maddeye rağmen her nasılsa S.S. Bodrum Onurkentkonut Yapı Kooperatifine ortak olmadığı halde bu yönetim planında bahsi geçenparsellerde tahsislerden sonra kat maliki olan tüm gerçek ve tüzel kişiler; S.S.Bodrum Onurkent Konut Yapı Kooperatifinin genel kurullarında alınan tümkararlardan ve özellikle mali yükümlülüklerden, belirlenecek gecikme cezası da ahil olmak  üzere, satış veya başka ollarla devir aldıkları kooperatif ortağı ile birlikte müşterek ve müteselsilensorumlu olduklarını, bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirdekooperatif ve her türlü site hizmetinden (su, elektrik vs) faydalanmahaklarının olmadığını, ödeme yapılmadığı sürece hizmetlerin kesilmesini, tasfiyehali dahil olmak üzere S.S.Bodrum Onurkent Konut Yapı Koperatifi genelkurullarında alınmış kararların, kat malikleri ve kooperatif ortaklarıyönünden, aynı zamanda Kat Mülkiyeti Kanununun düzenlediği kesinleşmiş işletmeprojesi olarak ta kabul edildiğini ikrar ve taahhüt ederler.

Onurkent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzaaltına alınmıştır.

Tapuya tescil;

26.06.2006